Služby

Zakázkové syntézy organických sloučenin

Jedná se o 1-10 stupňové syntézy, zahrnující reakce jako jsou substituce, adice, eliminace, oxidace, redukce, Grignardovy syntézy, esterifikace, diazotace, kondenzace a další syntetické reakce..

  • množství produktu 100 g - 10 kg; v individuálním případě i jiná množství
  • objem jediné šarže od 1L - 100 L
  • použitelný teplotní rozsah od -20 °C do +100 °C
  • max. kroutící moment míchadla 16 Nm
  • tlakové reakce v nerezovém autoklávu s kotvovým míchadlem a teflonovou ucpávkou

Provádíme syntézy známých, ale i nepopsaných substancí dle literatury nebo dodaných předpisů, včetně finální charakterizace. Součástí zakázky může být též inženýring a/nebo scale-up procesu do provozního měřítka. Samozřejmostí je naprostá utajenost všech vyměňovaných informací, součástí zakázky může být vypracování procesní dokumentace/technologie výroby. Nevyrábíme karcinogenní, mutagenní a teratogenní produkty.

Extrakce rostlinných materiálů, zahušťování extraktů a izolace přírodních látek

Nabízíme provedení extrakcí dodaných rostlinných materiálů organickými rozpouštědly nebo vodou za laboratorní nebo mírně zvýšené teploty, včetně zajištění potřebných předoperací jako je sušení nebo mletí rostlinného materiálu dle požadavku zákazníka. Dalšími cíli může být separace extraktu na jednotlivé složky, nebo izolace majoritní komponenty s jejich charakterizací. Rovněž nabízíme citlivé zahušťování získaných extraktů, za sníženého tlaku, na požadovaný obsah sušiny v něm. Součástí zakázky může být také srovnání různých extrakčních postupů. Typickými extrahovatelnými materiály jsou např. listy, kůra, květy, plody, kořeny, semena apod.

  • extrahovatelné množství se pohybuje od 1 kg – 100 kg rostlinného materiálu

Finální krystalizace, R & D polymorfů

Provádíme finální krystalizace čistých a vysoce čistých tuhých substancí pro farmaceutické, kosmetické, potravinářské a další účely, kdy není vyžadováno GMP (např. pro fázi I klinických testů). Součástí zakázky může být též vývoj a/nebo scale-up finálního čistícího kroku spojený s přípravou konkrétního polymorfu pro příp. následnou patentovou ochranu tak, aby nebyla dotčena patentová ochrana již stávajících polymorfů. V rámci krystalizace mohou být provedeny předoperace jako je sušení, mletí, chromatografie, odbarvení aktivním uhlím, apod. dle požadavku zákazníka. Produkt je předán s kompletní analytickou dokumentací, včetně t.t., obsahu zbytkových rozpouštědel (ztráta sušením), příp. optické rotace a dalších ukazatelů dle zadání. Regenerace nákladných rozpouštědel je možná. Nepracujeme s karcinogenními, mutagenními a teratogenními sloučeninami.

  • zpracovatelné množství se pohybuje od 100 g - 100 kg surové substance

Výzkum a vývoj lyofilizačního procesu zákazníka

Nabízíme možnost odzkoušení lyofilizace/lyofilizačního procesu nejrůznějších vzorků (rostlinné materiály, extrakty, roztoky organických sloučenin kromě vzorků zvířecího původu) na našem zařízení Laboratory Freeze Dryer CRYODOS (- 80 °C) od renomované španělské firmy Telstar. Disponujeme jak klasickou možností lyofilizace z baněk, tak i z misek, nebo z lékovek, které lze po dokončení lyofilizace též uzavřít v inertním prostředí (asepticky). Máme dlouholeté zkušenosti zejména s lyofilizací vodných roztoků anebo roztoků ve vhodných organických rozpouštědlech (terc.butylalkohol, kyselina octová, apod.).

Outsourcing R & D dle požadavků zákazníka

Rozsah péče pro náš outsourcing R & D se řídí individuálními potřebami zákazníka. Naše výzkumné kapacity pokrývají širokou oblast přírodních sloučenin s biologickou aktivitou kombinovanou s analytickým zázemím GC-MS (EI), LC-MS (ESI, APCI), HPLC a naší dlouholetou praxí.

Inženýring chemických syntéz a procesů

Nabízíme konzultace a inženýring chemických syntéz a procesů v oblasti organické chemie v poloprovozním až provozním měřítku. Máme velké zkušenosti zejména se scale-up laboratorních návodů do poloprovozního měřítka s následným průmyslovým využitím.

* Veškeré obchodní vztahy se řídí našimi Všeobecnými obchodními podmínkami

nahoru